milan

Kršćanska Misija "Südslawische Christliche Mission e.V. sa sjedištem u 64342 Seeheim Njemačka, je bivša Jugoslavenska Kršćanska Misija. Pošto Jugoslavija više ne postoji a narodi koji su živjeli u toj državi su mahom južni Slaveni, mi smo našu Misiju nazvali:Misi ja za južne Slavene, ipak naša vrsta rada i radno područje nije promijenjeno.

Naš misijski rad je u suradnji sa Njemačkom Kršćanskom Alijansom,(i sa drugim denominacijama čiji je temelj Isus Krist i njegova Riječ) Mi smo u službi promicanja Evanđelja Isusa Krista među sugrađanima, izbjeglima, prognanima i azilantima bivše Jugoslavije, a također surađujemo sa kršćanima a također surađujemo sa kršćanima. Mi organizujemo skupove gdje propovijedamo i tumačimo Božju Riječ. Vršimo kućne posjete, nudimo Sveta Pisma i raznu kršćansku literaturu sa duhovnim sadržajem. Nudimo biblijske dopisne tečajeve za bolje upoznavanje Svetog Pisma, kao Audio i Video Kazete također duhovnog sadržaja. Brinemo se za bolesne kako u bolnici tako i u njihovim domovima i sakupljamo i vozimo humanitarnu pomoć u krajeve gdje su narodi pogođeni domovinskim ratom.

Mi smo zahvalni za svaku novčanu i materijalnu pomoć koja je namijenjena, kako bi podpomogla naš misijski kršćanski rad. Misija je također registrovana kad njemačkih državnih vlasti i ima dozvolu izdavati potvrde za poravnanje poreza. Mi surađujemo sa svim Kršćanima koji nam pomažu u Molitvama i ostaloj pomoći, kako bih se naš misijski kršćanski rad u promicanju Evanđelja susa Krista irili. Također nam i Vi možete u mnogome biti pri pomoći, jer mi tražimo pomagače. Želite li nam pomoći? Moguća udaljenost se može prebroditi. Mi tražimo suradnike i zahvalni smo za svaku pomoć Crkava, Zajednica, misijskih Udruga,Županija kao i pojedinaca. Mi smo voljni i u Vašim sredinama/zajednicama poslužiti sa propovijedi i dati izvješće našega rada, stoga javite nam se, dali pismeno, telefonski ili EMail-om.

Ako nalazite naš rad potrebnim i korisnim, onda nam pomozite u tome, i molite se za taj rad i za nas u misiji, kako bismo mogli ispuniti Božji zadatak.

U Kristovoj ljubavi

Milan Vučić
Predsjednik